Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví, někdy též nazývané právo k nehmotným statkům, je jedním z nejzajímavějších, zároveň však nejnáročnějších právních odvětví. Zatímco většina advokátních kanceláří se mu příliš nevěnuje, u nás naopak patří mezi ty nejoblíbenější. Šíře poskytovaných právních služeb v této oblasti zahrnuje zejména:

  • právo informačních technologií (softwarové a počítačové právo, právní aspekty související s internetem, spory o domény atd.);
  • právo autorské a práva související s právem autorským (práva výkonných umělců, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práva rozhlasových a televizních vysílatelů a práva nakladatelů);
  • právní poradenství v oblasti boje proti softwarové kriminalitě a jiným formám porušování práv duševního vlastnictví (včetně zastupování poškozených v trestním řízení);
  • agendu ochranných známek a dalších průmyslových práv;
  • právo na ochranu osobních údajů.